Istnieje obowiązek stosowania alternatywnych szczepionek oraz sprzeciwu sumienia w odniesieniu do tych, które są moralnie problematyczne.
Papieska Akademia Życia

Strona głównaPytania i OdpowiedziApelJaką wybrać szczepionkę?Kontakt

Pismo z Ministerstwa Zdrowia

Warszawa, 2010-01-26
Departament Matki i Dziecka
MZ-MD-4053-135-46/JK/10

Szanowny Panie,

Odpowiadając na pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 25 stycznia 2010 r. do Kancelarii Ministerstwa Zdrowia, w sprawie sankcji grożących rodzicom, którzy nie chcą poddawać swoich dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz. U. z 2002 r. Nr 237, poz.2018 z późn. zm.), Departament Matki i Dziecka uprzejmie prosi o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Departament zwraca uwagę, iż przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 i z 2009 r. Nr 76, poz. 641), nakładają na określone osoby obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym (art. 17 ust. 1 ustawy). Stosownie do art. 10 pkt 2 ww. ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia określa w drodze rozporządzenia osoby lub grupy osób obowiązanych do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, wiek oraz inne okoliczności stanowiące przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych. Powyższa ustawa nie nakłada jednakże wprost sankcji karnych na rodziców i opiekunów prawnych dzieci za nieprzeprowadzenie obowiązkowych szczepień u dziecka. Nie wyklucza to jednakże przyjęcia, iż niedochowanie obowiązku przeprowadzenia szczepień ochronnych względem dzieci w konkretnych okolicznościach faktycznych może być ocenione jako narażenie osoby pozostającej pod opieką na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 ust. 1 i 2 Kodeksu karnego).

W przypadku doznania przez dziecko uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zaniechaniem przeprowadzenia szczepień ochronnych, nie jest wykluczona również odpowiedzialność karna zobowiązanego rodzica lub opiekuna za taki uszczerbek lub rozstrój zdrowia (art. 157 Kodeksu karnego).

Niezależnie od powyższego, Główny Inspektorat Sanitarny wskazuje, iż stosownie do przepisu art. 116 § 2 Kodeksu wykroczeń, karze grzywny albo karze naganny podlega osoba, która sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do nakazów lub zakazów, wskazań lub zarządzeń leczniczych zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu.

Z wyrazami szacunku

Dagmara Korbasińska

Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka