Skip to main content

Pytania i odpowiedzi

Co to znaczy, że niektóre szczepionki zostały wytworzone nieetycznie?

Oznacza to, że w procesie ich produkcji został wykorzystany materiał biologiczny niegodziwego pochodzenia.

Zobacz:

Które szczepionki zostały wytworzone nieetycznie?

Są to wszystkie szczepionki wytworzone z użyciem linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów ludzkich. Informacja o linii komórkowej wykorzystanej do produkcji szczepionki powinna znajdować się w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta.

Linie komórkowe użyte w szczepionkach wytworzonych nieetycznie są hodowlami in vitro komórek pobranych z żywych tkanek abortowanych płodów ludzkich.

Zobacz:

W jakich sytuacjach można spotkać się ze szczepionkami wytworzonymi nieetycznie?

Są 3 rodzaje takich sytuacji w zakresie Programu Szczepień Ochronnych w Polsce:

 • przy okazji poddawania dziecka dwukrotnemu szczepieniu przeciw odrze, śwince i różyczce potrójnie skojarzoną szczepionką w ramach szczepień obowiązkowych [szczepionka finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia]
 • przy okazji szczepienia dziecka przeciw ospie wietrznej oraz przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A w ramach szczepień zalecanych [szczepionki płatne]
 • przy okazji szczepienia się osoby dorosłej przeciw odrze, śwince i różyczce, przeciw ospie wietrznej oraz przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A w ramach szczepień zalecanych [szczepionki płatne lub finansowane przez pracodawcę].

Czy istnieją alternatywne szczepionki dla szczepionek wytworzonych nieetycznie?

W Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej nie ma alternatywnych szczepionek:

 • przeciw odrze, śwince i różyczce [szczepienie obowiązkowe]
 • przeciw ospie wietrznej [szczepienie zalecane]
 • przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A [szczepienie zalecane].

Na świecie nie ma alternatywnej szczepionki przeciw ospie wietrznej.

Alternatywne szczepionki przeciw różyczce, przeciw odrze i różyczce oraz przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A wytwarzane są w Japonii. Ponadto alternatywna szczepionka przeciw odrze i różyczce wytwarzana jest w Wietnamie [transfer japońskiej technologii].

Zobacz:

W Japonii dostępne są szczepionki przeciw śwince, ale tam szczepienie przeciw śwince nie jest obowiązkowe. Bezpieczeństwo niektórych szczepów wirusa świnki stosowanych w przeszłości w japońskich szczepionkach bywało kwestionowane.

Zobacz:

Należałoby apelować do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie rozmów z japońskimi producentami szczepionek przeciw odrze i różyczce w celu zainteresowania producentów rejestracją tych produktów w Polsce. Gdyby rozmowy okazały się skuteczne, szczepionki alternatywne byłyby w Polsce dostępne, przynajmniej w tym zakresie.

Zobacz:

Dlaczego wykorzystywanie do produkcji szczepionek materiału biologicznego pochodzącego z abortowanych płodów ludzkich jest niegodziwe?

Każdy człowiek posiada niezbywalną godność od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Każda istota ludzka ma przyrodzone i niezbywalne prawo do życia. Aborcja jest świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem. Aborcja jest wyrafinowanym złem. Jeśli aborcją jest odebranie życia niewinnej i bezbronnej osobie ludzkiej, to czyn ten jest zawsze i wszędzie moralnie niesłuszny. Zabójstwo niewinnych istot ludzkich, nawet gdy przynosi korzyść innym, jest aktem absolutnie niedopuszczalnym. Wykorzystywanie do produkcji szczepionek materiału biologicznego pochodzącego z abortowanych płodów ludzkich jest współdziałaniem w złu i wywołuje zgorszenie.

„Wszyscy mają obowiązek wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania do produkcji szczepionek materiału biologicznego pochodzącego z niegodziwego źródła i zażądać od systemów opieki zdrowotnej, by dostępne były inne rodzaje szczepionek”.

Zobacz:

Jakie jest stanowisko Kościoła katolickiego w sprawie stosowania szczepionek przygotowanych na bazie komórek pochodzących z abortowanych płodów ludzkich?

Na ten temat w 2005 roku ukazała się ważna wypowiedź Papieskiej Akademii Życia pt. Rozważania moralne o szczepionkach przygotowanych na bazie komórek pochodzących z abortowanych płodów ludzkich. Przytaczamy jej kluczowy fragment:

„Do wiernych i obywateli prawego sumienia […] należy, aby zakwestionować, nawet poprzez sprzeciw sumienia, coraz bardziej rozpowszechniające się ataki przeciw życiu i kulturę śmierci, która leży u ich podstaw. Z tego punktu widzenia stosowanie szczepionek, których produkcja związana jest z przerywaniem ciąży stanowi co najmniej pośrednią i odległą formę biernej współpracy materialnej w aborcji, i bardzo bliskiej biernej współpracy materialnej w zakresie obrotu nimi. Ponadto, na poziomie kultury, stosowanie takich szczepionek przyczynia się do tworzenia ogólnego przyzwolenia społecznego dla funkcjonowania przemysłu farmaceutycznego, który wytwarza je w sposób niemoralny.

Dlatego lekarze i ojcowie rodzin mają obowiązek stosowania alternatywnych szczepionek [jeśli istnieją], wywierając nacisk na władze polityczne i systemy opieki zdrowotnej, tak aby szczepionki, których stosowanie jest wolne od problemów moralnych stały się dostępne. Powinni oni odwołać się, jeśli to konieczne, do sprzeciwu sumienia w odniesieniu do stosowania szczepionek produkowanych za pomocą linii komórek pochodzenia ludzkiego z poronionych płodów. Podobnie, powinni przeciwstawić się wszelkimi środkami [w formie pisemnej, poprzez różne stowarzyszenia, media, itp.] szczepionkom, które nie mają jeszcze moralnie dopuszczalnych rozwiązań alternatywnych, tworząc presję, która sprawiłaby, że zostałyby przygotowywane alternatywne szczepionki nie związane z aborcją płodu ludzkiego i domagać się rygorystycznej prawnej kontroli producentów przemysłu farmaceutycznego.

W odniesieniu do chorób, przeciwko którym nie ma alternatywnych dostępnych i etycznie akceptowalnych szczepionek słuszne jest powstrzymanie się od stosowania omawianych szczepionek, jeśli można to zrobić bez powodowania u dzieci, a pośrednio i w społeczeństwie jako całości, znacznego ryzyka związanego z ich zdrowiem. Jednakże, jeśli w odniesieniu do tych osób następuje wystawienie na znaczne zagrożenie dla ich zdrowia, szczepionki, których dotyczą problemy moralne mogą być także wykorzystywane na zasadzie tymczasowej. Jest to moralnie uzasadnione tym, że unikanie biernej współpracy materialnej nie jest obowiązkowe, jeśli pojawią się poważne niedogodności. Ponadto znajdujemy w takim przypadku odpowiednią przyczynę, aby zaakceptować zastosowanie tych szczepionek wobec niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się czynników patologicznych, ze względu na brak szczepienia dzieci”.

Zobacz:

Następnie w tej materii zabrała głos Kongregacja Nauki Wiary wydając instrukcję „Dignitas personae”, w której  ostrzega przed wykorzystywaniem ludzkiego materiału biologicznego z nielegalnego źródła. Przypomina, że obowiązuje zawsze „wymóg moralny, żeby nie było w tym żadnego współudziału w dobrowolnym przerywaniu ciąży i nie spowodowało się zgorszenia”.

Warunkiem skorzystania z takiego materiału jest „zagrożenie życia dziecka, które może upoważnić rodziców do zastosowania szczepionki wyprodukowanej przy użyciu linii komórkowych niegodziwego pochodzenia, nie mniej jednak pozostaje obowiązek wszystkich by wyrazić swój sprzeciw i zażądać od osób odpowiedzialnych za systemy opieki zdrowotnej, by dostępne były inne rodzaje szczepionek”.

Zobacz:

W 2017 roku Papieska Akademia Życia wróciła do tej sprawy w specjalnej Nocie.

Zobacz:

 • Pontificia Accademia per la Vita, Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute [CEI] e Associazione Medici Cattolici Italiani, Nota sull’uso dei vaccini, academyforlife.va, 31.07.2017.

Co zrobić, jeśli brakuje alternatywnej szczepionki a szczepienie dziecka jest obowiązkowe?

Brak w Europie alternatywnej szczepionki dla potrójnie skojarzonych szczepionek przeciw odrze, śwince i różyczce oraz poważne niedogodności związane z procedurą importu docelowego mogą moralnie usprawiedliwić zastosowanie przez rodziców szczepionki wyprodukowanej przy użyciu linii komórkowych niegodziwego pochodzenia w celu uniknięcia poważnego zagrożenia nie tylko dla własnego dziecka, ale także, a może nawet bardziej, dla stanu zdrowia społeczeństwa jako całości – szczególnie dla kobiet w ciąży [zakażenie różyczką we wczesnej ciąży u matki nie mającej we krwi przeciwciał łączy się z dużym ryzykiem wady rozwojowej a nawet śmierci dziecka].

Szczepiąc dziecko, należy pamiętać o obowiązku, by wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania do produkcji szczepionek materiału biologicznego pochodzącego z niegodziwego źródła i zażądać od Ministerstwa Zdrowia, które wytycza kierunki polityki zdrowotnej kraju, by dostępne były inne rodzaje szczepionek.

„Rodzice, jeśli korzystają z nieetycznych szczepionek, dla których nie ma na rynku skutecznej alternatywy, nie ponoszą moralnej winy. W takim wypadku zastosowanie szczepionki, przy odrzuceniu w sumieniu w sposób kategoryczny zła aborcji, musi być postrzegane jako swego rodzaju przymus i konieczność, którym należy poddać się w celu zapewnienia dobra, jakim jest zdrowie dziecka. Co więcej, istnienie moralnie niekontrowersyjnej szczepionki, która jednak mogłaby się okazać mniej efektywna, usprawiedliwia zastosowanie szczepionek produkowanych na ludzkich liniach komórkowych. Tylko taki wybór skuteczniej zażegna niebezpieczeństwo choroby jednostki, a pośrednio i społeczeństwa. Powstrzymać się od stosowania takich szczepionek można jedynie wtedy, kiedy nie będzie się to wiązało z poważnym ryzykiem uszczerbku na zdrowiu dziecka czy nawet, co gorsza, z wybuchem epidemii”.

Zobacz:

„Stosowanie szczepionek przygotowanych na bazie linii komórkowych stworzonych w oparciu o komórki i tkanki płodów abortowanych jest dopuszczalne przy założeniu, że nie istnieje bezpośrednie powiązanie między aborcją a ich produkcją, oraz brak jest alternatywnych szczepionek. […] zgodnie z Instrukcją Kongregacji Nauki Wiary, osoby korzystające z takich szczepionek powinny również dać wyraz temu, że nie akceptują moralnie aborcji i gotowe są domagać się w odniesieniu do odpowiednich struktur Służby Zdrowia wytwarzania szczepionek nie budzących zastrzeżeń moralnych”.

Zobacz:

„Uważam, że nie należy odmawiać szczepień, gdy nie ma alternatywnej szczepionki o godziwym pochodzeniu. Niezaszczepienie dziecka może narazić je [albo też inne osoby] na poważne szkody. Równocześnie należy podejmować starania, by zmienić ten stan rzeczy, np. domagając się szczepionek, w których będą wykorzystane linie komórkowe niepochodzące z płodów po aborcji. Innymi słowy: gdy w grę wchodzi ludzkie życie i zdrowie, można sięgnąć po takie szczepionki, ale jednocześnie wyrazić swój sprzeciw wobec sposobu ich pozyskiwania poprzez pisanie protestów do rządu czy firm farmaceutycznych i domaganie się zmiany zaistniałej sytuacji. Takie stanowisko wyraża też Kościół katolicki w instrukcji ‚Dignitas personae’ [nr 35]”.

Zobacz:

Zobacz także:

Co zrobić, jeśli brakuje alternatywnej szczepionki a szczepienie dziecka jest zalecane?

Należy wnikliwie rozważyć, czy dziecko należy do grup wysokiego ryzyka zagrożonych ciężkim przebiegiem ospy wietrznej lub wirusowego zapalenia wątroby typu A, i czy zakażenie może być czynnikiem zagrażającym życiu, a w związku z tym, czy istnieje uzasadniona potrzeba użycia wytworzonej nieetycznie szczepionki.

Jakie konsekwencje grożą rodzicom za odmowę obowiązkowego szczepienia ochronnego dziecka?

Należy wiedzieć, że za odmowę szczepienia dziecka przeciw odrze, śwince i różyczce rodzicom grożą konsekwencje. W art. 115. Kodeksu wykroczeń istnieje zapis:

§ 1. Kto, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie poddaje się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko gruźlicy lub innej chorobie zakaźnej albo obowiązkowemu badaniu stanu zdrowia, mającemu na celu wykrycie lub leczenie gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej choroby zakaźnej, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie poddaje jej określonemu w § 1 szczepieniu ochronnemu lub badaniu.

Czy dzisiaj jest sens protestować przeciw szczepionkom, do produkcji których wykorzystywane są linie komórkowe pochodzące z płodów ludzkich abortowanych w latach 60. XX wieku?

Podnoszona od czasu do czasu argumentacja, że nikt nie dokonuje dzisiaj aborcji, by produkować szczepionki, gdyż używane do ich produkcji linie komórkowe WI-38 i MRC-5 są odtwarzane [rozmnażane] w wyniku biotechnologii – nie przekonuje.

Linie komórkowe WI-38 i MRC-5, istniejące już ponad 50 lat, mają ograniczony okres przeżywania i należy spodziewać się, że w przyszłości będą zastąpione innymi. Nowe linie komórkowe przygotowuje się, niestety, takimi samymi metodami jak WI-38 i MRC-5. Nie tak dawno, bo w 2015 roku w Chinach powstała linia komórkowa Walvax-2 wyprowadzona z tkanki płucnej 3-miesięcznej dziewczynki wybranej spośród 9 abortowanych dzieci, planowana do zastosowania w produkcji szczepionek wirusowych.

Zobacz:

Niekiedy też twierdzi się, że komórki linii WI-38 i MRC-5, rozmnażane w wyniku biotechnologii, nie mają nic wspólnego z aborcjami wykonanymi ponad 50 lat temu. Komórki te są jednak tożsame genetycznie z komórkami pochodzącymi z ciał uśmierconych na drodze aborcji dzieci. Są one expressis verbis komórkami potomnymi zabitych dzieci.

Dzisiaj udowadnia się, że użycie do produkcji szczepionek linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów ludzkich akceptowane jest zarówno przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, jak i przez Światową Organizację Zdrowia, równocześnie głosząc [ogólnikowo!], że stosowanie linii komórkowych do celów naukowych oraz do produkcji szczepionek nie jest sprzeczne ani z ustawodawstwem federalnym w Stanach Zjednoczonych, ani z ustawodawstwem w krajach Unii Europejskiej.

Nie wszystko jednak, co dopuszcza ustawodawstwo, jest godziwe. Działania te stanowią poważny nieporządek moralny przeciwko życiu i przeciwko integralności należnej każdemu z ludzkich bytów. Świadczą o instrumentalnym traktowaniu najsłabszych dla korzyści silniejszych.

Brak protestów społecznych wobec szczepionek związanych z aborcją płodu ludzkiego sprawia wrażenie, że są one powszechnie uznane, to zaś sprzyja firmom farmaceutycznym, które niejednokrotnie działają bez skrupułów i w sposób nieetyczny. Od protestów społecznych zależy, czy w przyszłości do produkcji szczepionek będą wykorzystywane linie komórkowe pochodzące z abortowanych płodów ludzkich, czy też produkcja szczepionek będzie nowoczesna i etyczna.

Zobacz:

Czy rodzice, którzy niekiedy czują się bezradni i zupełnie nic nieznaczący wobec machiny ośrodków badawczych, firm farmaceutycznych, Ministerstwa Zdrowia i lekarzy, rzeczywiście mogą coś zrobić?

Tak!

Dlatego należy wytrwale walczyć o alternatywne szczepionki, wykorzystując wszystkie środki prawne. Jest to zarówno prawo, jak i obowiązek rodziców. Szczepiąc dziecko przeciw odrze, śwince i różyczce szczepionką M-M-RvaxPro [podmiot odpowiedzialny MSD Vaccins] lub Priorix [podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Biologicals S.A.] – dobrze byłoby wysłać do podmiotu odpowiedzialnego list polecony za potwierdzeniem odbioru, w którym rodzice zawiadamiają, że byli przymuszeni do skorzystania z jednej z tych szczepionek, ponieważ w Europie nie istnieje ich etyczny zamiennik i zarazem apelują o produkcję szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce, która powstałaby bez użycia linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów ludzkich.

Kilka listów zapewne nie sprawi na adresacie żadnego wrażenia, ale gdyby protesty i apele stały się masowe, nie będzie można tego faktu zlekceważyć. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego znajdują się w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta.

Wyślij:

Jakie jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie zagwarantowania rodzicom możliwości szczepienia dzieci środkami niebudzącymi sprzeciwu sumienia?

Na złożoną dnia 22 kwietnia 2016 roku w Ministerstwie Zdrowia Petycję w sprawie zagwarantowania rodzicom możliwości szczepienia dzieci środkami niebudzącymi sprzeciwu sumienia, opublikowaną na http://www.bip.mz.gov.pl/petycje/petycja-w-sprawie-zagwarantowania-rodzicom-mozliwosci-szczepienia-dzieci-srodkami-niebudzacymi-sprzeciwu-sumienia/ – Urząd częściowo tak odpowiedział:

„Jeżeli skład którejś ze szczepionek budzi u rodziców sprzeciw sumienia, mają oni prawo zakupić ze środków własnych szczepionkę wyprodukowaną w oparciu o środki zgodne z ich sumieniem i poprosić o podanie jej dziecku. Jeżeli akceptowanej przez nich szczepionki nie ma w kraju, to zgodnie z trybem określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne [Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 271 z późn. zm.] istnieje możliwość sprowadzenia z zagranicy produktu leczniczego niedopuszczonego do obrotu w Polsce, którego zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta”.

Trzeba przyznać, że jest to bardzo trudne i kosztowne zadanie dla rodziców w przypadku szczepienia dziecka przeciw odrze, śwince i różyczce. Wymaga ono znalezienia lekarza pediatry, który będzie posiadał wiedzę o istniejących na świecie etycznych szczepionkach przeciw odrze i różyczce oraz przeciw śwince, aby dokonać optymalnego wyboru biopreparatów pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności ich stosowania, i który zechce wyrazić zgodę na procedurę tzw. importu docelowego. Ponadto wymaga ono znalezienia apteki, która podejmie się sprowadzenia, tranzytem z zagranicy z zachowaniem łańcucha chłodniczego, szczepionki przeznaczonej dla jednej osoby.

Proponowana przez Ministerstwo Zdrowia procedura importu docelowego jest nierealna i niewłaściwa dla licznie wyrażających swój sprzeciw rodziców, którzy mają świadomość, że rozwiązanie problemu społecznego kwestionowanych szczepionek należy do obowiązków państwa.

Czy istnieje nadzieja na rzeczowe i konstruktywne rozwiązanie problemu społecznego szczepionek związanych z aborcją?

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Petycję w sprawie zagwarantowania rodzicom możliwości szczepienia dzieci środkami niebudzącymi sprzeciwu sumienia nie jest rzeczowym rozwiązaniem problemu.

Co gorsza, firmy farmaceutyczne utrzymują, że wykorzystując do produkcji szczepionek linie komórkowe z abortowanych płodów ludzkich, postępują zgodnie z prawem, bowiem amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków i Światowa Organizacja Zdrowia akceptują ich użycie. A przecież po wojnie ta sama Światowa Organizacja Zdrowia podjęła decyzję o zniszczeniu eksperymentalnych linii komórkowych pochodzących z ciał zamordowanych Żydów. Czyż nie należałoby tego uczynić także odnośnie do linii komórkowych pochodzących z ciał nienarodzonych dzieci?

Zobacz:

R e a l n e  m o ż l i w o ś c i  r o z w i ą z a n i a  p r o b l e m u :

 • Podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia rozmów z japońskimi producentami szczepionek przeciw odrze i różyczce w celu zainteresowania producentów rejestracją tych produktów w Polsce. Gdyby rozmowy okazały się skuteczne, szczepionki alternatywne byłyby w Polsce dostępne, przynajmniej w tym zakresie.
 • Wywarcie przez Ministerstwo Zdrowia presji na podmioty odpowiedzialne posiadające dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczepionek przeciw odrze, śwince i różyczce, co sprawiłoby, że zostałyby przygotowane w Europie szczepionki nie związane z aborcją.
 • Wybudowanie przez polski rząd  p o l s k i e j  f a b r y k i  s z c z e p i o n e k  przeciw odrze, śwince i różyczce, które ze względu na zastosowaną biotechnologię nie będą budzić zastrzeżeń etycznych, a zwłaszcza nie będą bazować na materiale biologicznym pochodzącym z aborcji. Jest wskazane, by o to zabiegali rodzice, lekarze, farmaceuci, ale i parlamentarzyści.

Wyślij:

Jakie jest stanowisko Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie szczepień przeciw COVID-19?

Zobacz:

 • Anglojęzyczna wersja dokumentu z 27.01.2021 [tutaj].

ZPRE zaleca, by:

 • zapewnić, by obywatele byli poinformowani, że szczepienie nie jest obowiązkowe oraz że na nikogo nie jest wywierany polityczny, społeczny lub inny nacisk, by się zaszczepić, jeśli taka osoba sama tego nie chce
 • zapewnić, by nikt nie był dyskryminowany za niezaszczepienie się ze względu na możliwe ryzyko zdrowotne lub brak woli szczepienia
 • rozpowszechniać przejrzystą informację dotyczącą bezpieczeństwa i możliwych efektów ubocznych szczepień (…)
 • zapewnić przejrzyste komunikowanie treści kontraktów z producentami szczepionek i upublicznienie ich do wglądu parlamentarzystów i opinii publicznej.

Jak płodowe linie komórkowe są czasami wykorzystywane do produkcji szczepionek przeciw COVID-19?

Zobacz infografikę:

Z którymi producentami Polska zawarła umowy na zakup szczepionek przeciw COVID-19?

Polska zawarła umowy z 7 producentami:

 • AstraZeneca
 • Pfizer/BioNTech
 • Moderna
 • Janssen Pharmaceutica NV
 • CureVac
 • Novavax
 • Valneva.

Zobacz:

Jakie jest stanowisko Kościoła katolickiego w sprawie stosowania niektórych szczepionek przeciw COVID-19?

W 2020 roku Kongregacja Nauki Wiary opublikowała dokument nt. szczepionek przeciw COVID-19.

Zobacz:

Wkrótce potem Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski opublikował stanowisko w kwestii dopuszczalności szczepionek przeciw COVID-19, które wykorzystały linie komórkowe z abortowanych płodów w procesie badawczym i produkcyjnym, oraz zasadności ich stosowania.

Zobacz:

Zobacz także:

Co zrobić, aby Polacy mieli zapewniony dostęp do szczepionek nie budzących sprzeciwu sumienia?

Wyślij:

Jakie dzisiaj stoi przed każdym z nas zadanie?

Wszyscy mamy obowiązek skutecznie przeciwstawić się wykorzystywaniu w badaniach biomedycznych materiału biologicznego pochodzącego z ciał dzieci uśmierconych w wyniku aborcji lub powoływanych do istnienia i uśmiercanych pozaustrojowo i domagać się bezpiecznych dla zdrowia biotechnologii, które szanują godność ludzkiego życia.

Zobacz:

*

Aktualizacja: 24.06.2024