Skip to main content

W obronie życia

„Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający”.

Jan Paweł II, „Evangelium vitae” 57

*

Aborcja stanowi dziś na świecie największe zagrożenie dla ludzkiego życia

Zobacz:

*

Historia legalizacji aborcji w Europie i w Polsce oraz ofiary ludobójstwa XX i XXI wieku

Zobacz ulotki pro-life.pl   [tutaj].

*

27.04.1956 władza komunistyczna zalegalizowała w Polsce aborcję. Ustawa dopuszczała przerywanie ciąży ze wskazań lekarskich, w trudnych warunkach życiowych kobiety ciężarnej oraz przy uzasadniającym podejrzeniu, że ciąża jest wynikiem przestępstwa. 19.12.1959 minister zdrowia wydał rozporządzenie ułatwiające kobiecie ciężarnej uzyskanie orzeczenia o dopuszczalności przerwania ciąży – wystarczyło ustne jej oświadczenie do przerwania ciąży ze względu na trudne warunki życiowe kobiety.

*

Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński:

„W parlamencie podczas debaty nad ustawą […] powiedziano: ponieważ jestem katolikiem – głosuję przeciw ustawie. To było powiedziane za dużo, to było niewłaściwe ustawienie argumentu. Należało powiedzieć tyle: ponieważ jestem człowiekiem, głosuję przeciw ustawie, bo mam obowiązek bronić wartości człowieka […].

Wartość życia ludzkiego to suwerenna domena Boga, bo Bóg jest Panem nad życiem ludzkim i jego przeznaczeniem. Przecież człowiek nie bierze prawa do życia ani od rodziny, ani od społeczeństwa […]. Ani rodzina więc, ani społeczeństwo nie mają prawa przekreślać zaczętego życia, bo prawo do życia jest wyższego rzędu, który przekracza wszelkie jakiekolwiek prawa pisane […].

Stąd taki wniosek: życie człowieka nienarodzonego jest życiem nietykalnym. Nie ma prawnego tytułu, by tym życiem dysponować. Każde tak zwane prawo, które daje komukolwiek możliwość dysponowania i przesądzania o życiu człowieka, będzie bezprawiem.

I władza publiczna nie ma takiego prawa. Gdyby kiedykolwiek dała komukolwiek takie prawo, nie można z niego korzystać. Korzystanie z takiego prawa byłoby zamachem na prawa obywatelskie i na bezpieczeństwo społeczne”.*

* Jasna Góra, bazylika, 02.12.1956.

„Filozofia prawa uczy, że jednym z zasadniczych elementów prawa jest jego racjonalność, że musi być rozumne, to znaczy zgodne z porządkiem natury i z wymaganiami zdrowego rozsądku, inaczej nie jest prawem […].

Jest wielkim nieporozumieniem, obłędem i ciężkim schorzeniem, przyznanie każdej kobiecie prawa decydowania o tym, czy poczęte w niej życie ma się dalej rozwijać, czy też można mu kres położyć. Wszelką próbę godzenia w człowieka musimy uznać za zwyrodnienie, przeciwko któremu każdy ma obowiązek wystąpić, choćby go to wiele kosztowało […]. Lekarz musi nawet z narażeniem życia przystąpić do człowieka, choćby go [ten] zarażał, bo to jest obowiązek jego posłannictwa. Tym bardziej musi bronić życia już poczętego, jeszcze nienarodzonego, całkowicie bezbronnego […].

Jeśli lekarz musi narażać swoje życie, by ratować życie obcego człowieka, jest to zrozumiałe i czcimy takiego lekarza, to czyż matka, matka… miałaby inny obowiązek? Czyż jej wolno byłoby, z jakichkolwiek osobistych względów, wydawać wyrok śmierci na własne, rodzone dziecko?! Tu nie trzeba wielkiego rozumu […]. Wystarczy zdrowy rozsądek”.**

** Warszawa, kościół akademicki św. Anny, 07.06.1959.

„Kościół podnosi potężny głos w obronie życia Polaków. I tego głosu nie obniży! Będzie wołał coraz głośniej, coraz potężniej, coraz nieustępliwiej: Otrzeźwiejcie!!! Aby miasto to nie stało się krainą Herodów i herodowych zbrodni!

[…] pasterz tej Stolicy […] woła dziś do Was, woła do całej Stolicy i diecezji, woła do Narodu: obudźcie się! Ratujcie życie! Wszak tu chodzi o życie Narodu! Zginajcie kolana przed każdym rodzącym się życiem, przed każdym dziecięciem. Wy, rodzice, Wy, lekarze i pielęgniarki, Wy, rządzący dziś Narodem, Wy wszyscy, od góry do dołu, którym powierzona jest straż życia w Narodzie, którzy macie prowadzić go ku życiu, nie ku śmierci i zagładzie! Nauczcie się obyczajów ludzkich, betlejemskich, nie herodowych. Szanujcie życie!!!”.***

*** Warszawa, archikatedra św. Jana, 25.12.1959.

„Dzisiaj będzie się zabijać małe dzieci w klinikach i na salach położniczych, a jutro na ulicach! Dziś – małych i bezbronnych, a jutro – starych. Kto później powstrzyma Naród, który się nauczył zabijać maleństwa, od zabijania starych ludzi?! Kto to uczyni? Nie ma takiej siły! Łatwo jest skrzydłami ptaka trącić lawinę wiszącą na zboczach górskich, ale gdy ta ‚biała śmierć’ zacznie sunąć w dolinę i zabierać w rozpędzie ze sobą wszystko, co po drodze, nie ma takiej siły, która byłaby zdolna ją powstrzymać”.****

**** Gniezno, bazylika prymasowska, 01.01.1960.

Źródło:

  • Wyszyński S., Dzieła zebrane. t. 1-20 : 1949-1967, Warszawa 1991-2019.

*

BEATYFIKACJA

kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej

12 września 2021 godz. 12.00

Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie

Ojca Świętego będzie reprezentował prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. M. Semeraro.

*

Obrona życia ludzkiego od poczęcia do chwili zgonu

Zobacz:

*

Ks. kard. Robert Sarah:

„Dzisiaj nikt nie może okazać się nieczuły i obojętny wobec naglącego obowiązku obrony dzieci nienarodzonych. Ponad moralnym aspektem, który zabrania nam szkodzić jakiemukolwiek życiu ludzkiemu, zwłaszcza gdy jest ono niewinne i bezbronne, ochrona embrionu jest warunkiem sine qua non, by wydobyć całą cywilizację z barbarzyństwa i zapewnić ludzkości przyszłość. Najbardziej niesamowitym klinicznym objawem, pokazującym, że zmierzamy do przepaści i bezdennej otchłani, jest dramatyczna potęga odrzucenia życia”.*

* Paryż, kościół św. Augustyna, 25.03.2017.

*

Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Zobacz:

Pisemne uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 sygn. akt K 1/20   [tutaj].

Publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 sygn. akt K 1/20   [tutaj].

*

Głos o. prof. Jacka Salija OP w dyskusji o etycznych, filozoficznych i prawnych aspektach wyroku Trybunału Konstytucyjnego na temat tzw. aborcji eugenicznej

Zobacz wywiad dla „Teologii Politycznej”:

*

Ks. prof. Tadeusz Guz uzasadnia, dlaczego wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce jest ponadepokowym i niezwykle doniosłym aktem w dziejach naszego Państwa

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać   [tutaj].

*

Oświadczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 30.10.2020

*

Stanowisko ks. prof. dr. hab. Tadeusza Biesagi SDB

*

Alternatywą do aborcji eugenicznej jest opieka w hospicjum perinatalnym. List ginekologów KSLP do Prezydenta RP

*

Dr hab. n. med. Tomasz Dangel:

„Wyrok TK zapewnia ochronę życia dzieciom z różnymi chorobami, które można diagnozować prenatalnie. Część z tych dzieci będzie ulegała naturalnym poronieniom i zgonom wewnątrzmacicznym. Inne urodzą się żywe. Większość noworodków z wadami letalnymi umrze w szpitalu na oddziale neonatologii, a tylko niewielka ich liczba przeżyje i będzie mogła opuścić szpital, by trafić pod opiekę hospicjów domowych dla dzieci. O tym, które dzieci będą wymagały opieki paliatywnej, a które leczenia chirurgicznego i intensywnej terapii, powinni decydować neonatolodzy, korzystając z konsultacji innych specjalistów”.

Zobacz wywiad dla „Aletei”:

O Warszawskim Hospicjum Perinatalnym można dowiedzieć się   [tutaj].

*

Ks. abp Stanisław Gądecki:

„Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka, pierwszym prawem, które warunkuje stosowanie wszystkich pozostałych praw i wykazuje w szczególności bezprawność wszelkich form przerywania ciąży i eutanazji. […] Prezydencka propozycja byłaby nową formą eutanazji, która selekcjonuje osoby ze względu na możliwość przeżycia. […] Powoływanie się na nr 73 ‚Evangelium vitae’ nie jest uprawnione w tym przypadku, bo po decyzji Trybunału Konstytucyjnego kierunek proponowanej zmiany jest odwrotny w stosunku do wymienionego w tymże fragmencie encykliki”.

Zobacz wywiad dla KAI:

*

Prezydenckiej inicjatywy nie da się uzasadnić w świetle pkt. 73 encykliki „Evangelium vitae”

Zobacz analizę bp. dr. hab. Józefa Wróbla SCJ, prof. KUL:

*

Prezydencka propozycja wprowadzenia do prawa tzw. przesłanki letalnej uderza w podstawowe prawa człowieka

Zobacz:

*

Nie możemy jako społeczność uniwersytecka zgadzać się na zabijanie kogokolwiek, w tym najbardziej bezbronnych i niewinnych dzieci

*

Choćby cały świat chciał aborcji, Kościół nigdy jej nie zaakceptuje. Zawsze tak było i zawsze tak będzie

Zobacz:

*

Jak systemowo wspierać osoby z niepełnosprawnościami? Raport Instytutu Ordo Iuris

Zobacz:

*

Człowiek różni się istotowo od pozostałego świata stworzeń żyjących, m.in. tym, że posiada duszę nieśmiertelną z jej duchowymi władzami: rozumem i wolną wolą

„Współczesna walka z poczętym, a nienarodzonym dzieckiem jest owocem – jakby powiedział Georg W. F. Hegel w Fenomenologii ducha – ‚lekkomyślności i nudy podkopujące istniejącą rzeczywistość’. Jest także owocem posthumanizmu, który głosi, że człowiek takim jakim go znamy dotychczas, jest mało wartościowy i w gruncie rzeczy banalny. Gdy rozum nie szuka już prawdy, a wolna wola nie podażą za dobrem, człowiek ucieka w świat iluzji o swojej wszechmocy i samowystarczalności mniemając, że jest w nim jeszcze coś wart, pocieszając się hardością, którą bierze za odwagę, zarozumiałością, która stwarza mu pozory mądrości, cynizmem, który staje się jego moralnością.

Gdy człowiek rezygnuje z poszukiwania prawdy i myślenia według wartości – wtedy pojawia się głupota, będąca głębokim problem filozoficznym i egzystencjalnym. Jej przejawem jest m.in. walka z faktami i postępowanie wbrew logice oraz wszelkiej racjonalności. Głupota – jak zauważa ks. M. Heller w Moralności myślenia – to ma do siebie, że nie milczy, ale wprost przeciwnie mówi wiele i głośno, powiększając sumę bezsensu we Wszechświecie”.*

* Fragmenty artykułu ks. Mariusza Sztaby: Zabijanie nienarodzonych w kontekście prawdy i wolności, niedziela.pl, 27.11.2020.

*

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w audycji „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam

„Prawo oparte na kłamstwie, manipulacji jest i pozostanie bezprawiem. Nie ma prawa do aborcji, jest bezprawne roszczenie do zabijania nienarodzonych” – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w felietonie „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

Całą audycję z 27.11.2020 można odsłuchać   [tutaj].

*

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia z 27.11.2020 dot. perinatalnej opieki paliatywnej

*

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. aborcji w Polsce

„Mówienie o tzw. kompromisie prawnym w sprawie ochrony życia jest fałszowaniem rzeczywistości, ponieważ pomija się w nim najważniejszą, trzecią stronę sporu, czyli dzieci nienarodzone oraz ich niezbywalne prawo do życia”.*

* Fragment oświadczenia ks. abp. Stanisława Gądeckiego.

9.1._Oswiadczenie_Przewodniczacego_KEP_02-12-2020

Zobacz:

*

Ks. prof. Marek Chmielewski w rozmowie z TV Trwam

Zobacz:

*

Aborcja jest barbarzyńską zbrodnią na niewinnych

Zobacz:

*

Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

*

Michał Wójcik, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wiceszef Solidarnej Polski, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

*

Piotr Uściński, poseł PiS, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny w rozmowie z TV Trwam

Zobacz:

*

O. dr Filip Buczyński OFM, założyciel i prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w rozmowie z TV Trwam

Zobacz:

*

Nadużycia w zakresie posługiwania się przesłanką eugeniczną. Audyt w polskich szpitalach

Zobacz:

*

Hospicjum perinatalne – polski model

Polski model hospicjum perinatalnego, nazywany też perinatalną opieką paliatywną, został wprowadzony przez prof. dr hab. n. med. Joannę Szymkiewicz-Dangel i dr. hab. n. med. Tomasza Dangla. W odróżnieniu od wewnątrzszpitalnego modelu zapoczątkowanego w USA, od początku opierał się na współpracy między diagnostyką prenatalną a hospicjum domowym dla dzieci.

Zobacz:

*

Prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel, specjalista w zakresie pediatrii, kardiologii dziecięcej oraz perinatologii, w rozmowie z TV Trwam

Zobacz:

*

Raport Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka nt. skrajnego ubóstwa wśród dzieci z niepełnosprawnością

Zobacz:

*

List Stałego Komitetu COMECE, skierowany do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, dotyczący rezolucji Parlamentu Europejskiego

Włoskojęzyczna wersja dokumentu z 22.02.2021   [tutaj].

9.2._List_Stalego_Komitetu_COMECE_22-02-2021

Zobacz:

*

Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, kierownik katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej w INPA UKSW, były sekretarz generalny COMECE, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać   [tutaj].

*

Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać   [tutaj].

*

„Nie zabijaj!”. Kochaj! Broń! Strzeż! Pomagaj! – bo w ten sposób bronisz i strzeżesz również swojego człowieczeństwa…

Zobacz:

*

O konieczności zaprzestania badań i eksperymentów na komórkach i tkankach dzieci nienarodzonych oraz o pilnej potrzebie bezkompromisowej postawy obrońców życia mówią członkowie włoskiego stowarzyszenia Pro Vita & Famiglia

Zobacz:

List otwarty do bp. Athanasiusa Schneidera z 19.04.2021   [tutaj].

Odpowiedź bp. Athanasiusa Schneidera z 21.04.2021   [tutaj].

*

Ochrona życia

Zobacz:

*

Zbrodnie, które popełniamy na maleńkich ludziach, potwierdzają ich człowieczeństwo

Zobacz:

*

Modlitwa przebłagalna za zabijanie nienarodzonych dzieci i wykorzystywanie ich ciał do eksperymentów medycznych

Zobacz:

*

Wywiad z dr. n. med. Dorotą Łucją Jarczewską

Zobacz:

*

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w rozmowie na temat aborcji i „praw człowieka” na antenie Polskiego Radia 24

Zobacz:

*

RPD przyznał honorową odznakę inicjatorom akcji billboardowej „Kochajcie się, mamo i tato” promującej życie i wartości rodzinne

Zobacz:

*

Stanowisko Sekretariatu COMECE w sprawie raportu Matića ujmującego prawo do aborcji jako jedno z podstawowych praw człowieka i likwidującego w praktyce klauzulę sumienia

Anglojęzyczna wersja dokumentu z 17.06.2021   [tutaj].

*

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na temat rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. prawa do aborcji jako prawa człowieka

9.3._Oswiadczenie_Przewodniczacego_KEP_22-06-2021

Zobacz:

*

Dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu „Ordo Iuris”, w programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam

Zobacz:

*

Przewodniczący Episkopatu na Twitterze:

„Wyrażam głęboki smutek po rezolucji Europarlamentu, w której wzywa się do zapewnienia możliwości zabijania dzieci nienarodzonych. Kultura życia, o jakiej myśleli Ojcowie Założyciele UE przeradza się w kulturę śmierci i wykluczenia, a ideologia bierze górę nad rozumem”.

8:12 PM · June 24, 2021

*

Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać   [tutaj].

*

Przewodniczący Episkopatu: rezolucja Parlamentu Europejskiego narusza prawo do życia

Zobacz homilię:

*

Wywiad z prof. Giuseppe Noia, znanym i cenionym włoskim ginekologiem-położnikiem, który wraz z zespołem specjalistów leczy dzieci z wadami rozwojowymi, zwłaszcza z wadami letalnymi

Zobacz:

*

Nieetyczne eksperymenty i handel organami dzieci

Zobacz:

*

Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, w audycji ,,Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

*

Aktualizacja: 06.08.2021