Skip to main content

W obronie życia

„Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający”.

Jan Paweł II, „Evangelium vitae” 57

*

Aborcja stanowi dziś na świecie największe zagrożenie dla ludzkiego życia

Zobacz:

*

Historia legalizacji aborcji w Europie i w Polsce oraz ofiary ludobójstwa XX i XXI wieku

Zobacz:

 • Ulotki pro-life.pl [tutaj].

*

27.04.1956 władza komunistyczna zalegalizowała w Polsce aborcję. Ustawa dopuszczała przerwanie ciąży ze wskazań lekarskich, w trudnych warunkach życiowych kobiety ciężarnej oraz przy uzasadniającym podejrzeniu, że ciąża jest wynikiem przestępstwa. 19.12.1959 minister zdrowia wydał rozporządzenie ułatwiające kobiecie ciężarnej uzyskanie orzeczenia o dopuszczalności przerwania ciąży – wystarczyło ustne jej oświadczenie do przerwania ciąży ze względu na trudne warunki życiowe kobiety.

*

Ks. kard. Stefan Wyszyński:

„W parlamencie podczas debaty nad ustawą […] powiedziano: ponieważ jestem katolikiem – głosuję przeciw ustawie. To było powiedziane za dużo, to było niewłaściwe ustawienie argumentu. Należało powiedzieć tyle: ponieważ jestem człowiekiem, głosuję przeciw ustawie, bo mam obowiązek bronić wartości człowieka […].

Wartość życia ludzkiego to suwerenna domena Boga, bo Bóg jest Panem nad życiem ludzkim i jego przeznaczeniem. […] życie człowieka nienarodzonego jest życiem nietykalnym. Nie ma prawnego tytułu, by tym życiem dysponować. Każde tak zwane prawo, które daje komukolwiek możliwość dysponowania i przesądzania o życiu człowieka, będzie bezprawiem.*

* Jasna Góra, bazylika, 02.12.1956.

„Filozofia prawa uczy, że jednym z zasadniczych elementów prawa jest jego racjonalność, że musi być rozumne, to znaczy zgodne z porządkiem natury i z wymaganiami zdrowego rozsądku, inaczej nie jest prawem […].

Jest wielkim nieporozumieniem, obłędem i ciężkim schorzeniem, przyznanie każdej kobiecie prawa decydowania o tym, czy poczęte w niej życie ma się dalej rozwijać, czy też można mu kres położyć. Wszelką próbę godzenia w człowieka musimy uznać za zwyrodnienie, przeciwko któremu każdy ma obowiązek wystąpić, choćby go to wiele kosztowało, jeżeli jest jeszcze uczciwym, rozumnym i normalnym człowiekiem.

Lekarz musi nawet z narażeniem życia przystąpić do człowieka, choćby go [ten] zarażał, bo to jest obowiązek jego posłannictwa. Tym bardziej musi bronić życia już poczętego, jeszcze nienarodzonego, całkowicie bezbronnego. Musi to czynić, z tytułu swego lekarskiego powołania, nawet za cenę największych ofiar […], to czyż matka, matka… miałaby inny obowiązek? Czyż jej wolno byłoby, z jakichkolwiek osobistych względów, wydawać wyrok śmierci na własne, rodzone dziecko?! Tu nie trzeba wielkiego rozumu […]. Wystarczy zdrowy rozsądek”.**

** Warszawa, kościół akademicki św. Anny, 07.06.1959.

[…] pasterz tej Stolicy […] woła dziś do Was, woła do całej Stolicy i diecezji, woła do Narodu: obudźcie się! Ratujcie życie! Wszak tu chodzi o życie Narodu! Zginajcie kolana przed każdym rodzącym się życiem, przed każdym dziecięciem. Wy, rodzice, Wy, lekarze i pielęgniarki, Wy, rządzący dziś Narodem, Wy wszyscy, od góry do dołu, którym powierzona jest straż życia w Narodzie, którzy macie prowadzić go ku życiu, nie ku śmierci i zagładzie! Nauczcie się obyczajów ludzkich, betlejemskich, nie herodowych. Szanujcie życie!!!”.***

*** Warszawa, archikatedra św. Jana, 25.12.1959.

„Dzisiaj będzie się zabijać małe dzieci w klinikach i na salach położniczych, a jutro na ulicach! Dziś – małych i bezbronnych, a jutro – starych. Kto później powstrzyma Naród, który się nauczył zabijać maleństwa, od zabijania starych ludzi?! Kto to uczyni? Nie ma takiej siły! Łatwo jest skrzydłami ptaka trącić lawinę wiszącą na zboczach górskich, ale gdy ta ‚biała śmierć’ zacznie sunąć w dolinę i zabierać w rozpędzie ze sobą wszystko, co po drodze, nie ma takiej siły, która byłaby zdolna ją powstrzymać”.****

**** Gniezno, bazylika prymasowska, 01.01.1960.

Źródło:

 • Wyszyński S., Dzieła zebrane, t. 1-21 : 1949-1968, Warszawa 1991-2021.

*

,,Królowo Polski, przyrzekamy!”

9.1._Z_Jasnogorskich_Slubow_Narodu_Polskiego_26-08-1956

*

Dla farmaceuty katolickiego nauczanie Kościoła o poszanowaniu życia i godności osoby
ludzkiej od momentu poczęcia aż do jego końca jest wiążące etycznie i moralnie

Zobacz:

 • Jan Paweł II, Przemówienie do Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich, 03.11.1990, tłum. M. Prusak [tutaj].

*

Skrzętnie przemilczany pewien ,,efekt uboczny pigułki antykoncepcyjnej

9.2._Ks._prof._Artur_Jerzy_Katolo_2003

Zobacz:

Warto przeczytać!

 • Bezdroża antykoncepcji, red. A.J. Katolo, Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej ,,Gaudium”, 2001.

*

Przysięga Hipokratesa

9.3._Z_przysiegi_Hipokratesa

*

Obrona życia ludzkiego od poczęcia do chwili zgonu

Zobacz:

*

Ks. kard. Robert Sarah:

„Dzisiaj nikt nie może okazać się nieczuły i obojętny wobec naglącego obowiązku obrony dzieci nienarodzonych. Ponad moralnym aspektem, który zabrania nam szkodzić jakiemukolwiek życiu ludzkiemu, zwłaszcza gdy jest ono niewinne i bezbronne, ochrona embrionu jest warunkiem sine qua non, by wydobyć całą cywilizację z barbarzyństwa i zapewnić ludzkości przyszłość. Najbardziej niesamowitym klinicznym objawem, pokazującym, że zmierzamy do przepaści i bezdennej otchłani, jest dramatyczna potęga odrzucenia życia”.*

* Paryż, kościół św. Augustyna, 25.03.2017.

*

Kompedium pastoralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo narodzonego i towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie

9.4._Fot._via_episkopat.pl_04-08-2020

Zobacz:

*

Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Zobacz:

*

Głos o. prof. Jacka Salija OP w dyskusji o etycznych, filozoficznych i prawnych aspektach wyroku Trybunału Konstytucyjnego na temat tzw. aborcji eugenicznej

Zobacz wywiad dla „Teologii Politycznej”:

*

Ks. prof. Tadeusz Guz uzasadnia, dlaczego wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce jest ponadepokowym i niezwykle doniosłym aktem w dziejach naszego Państwa

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Prezydencka inicjatywa ustawodawcza

Zobacz:

 • Oświadczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 30.10.2020 [tutaj].
 • Prezydencki projekt ustawy z 30.10.2020 o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności ciąży [tutaj].

*

Stanowisko ks. prof. dr. hab. Tadeusza Biesagi SDB

*

Alternatywą do aborcji eugenicznej jest opieka w hospicjum perinatalnym. List ginekologów Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich do Prezydenta RP

*

Dr hab. n. med. Tomasz Dangel:

„Wyrok TK zapewnia ochronę życia dzieciom z różnymi chorobami, które można diagnozować prenatalnie. Część z tych dzieci będzie ulegała naturalnym poronieniom i zgonom wewnątrzmacicznym. Inne urodzą się żywe. Większość noworodków z wadami letalnymi umrze w szpitalu na oddziale neonatologii, a tylko niewielka ich liczba przeżyje i będzie mogła opuścić szpital, by trafić pod opiekę hospicjów domowych dla dzieci. O tym, które dzieci będą wymagały opieki paliatywnej, a które leczenia chirurgicznego i intensywnej terapii, powinni decydować neonatolodzy, korzystając z konsultacji innych specjalistów”.

Zobacz wywiad dla „Aletei”:

Więcej:

 • Warszawskie Hospicjum Perinatalne [tutaj].

*

Ks. abp Stanisław Gądecki:

„Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka, pierwszym prawem, które warunkuje stosowanie wszystkich pozostałych praw i wykazuje w szczególności bezprawność wszelkich form przerywania ciąży i eutanazji. […] Prezydencka propozycja byłaby nową formą eutanazji, która selekcjonuje osoby ze względu na możliwość przeżycia. […] Powoływanie się na nr 73 ‚Evangelium vitae’ nie jest uprawnione w tym przypadku, bo po decyzji Trybunału Konstytucyjnego kierunek proponowanej zmiany jest odwrotny w stosunku do wymienionego w tymże fragmencie encykliki”.

Zobacz wywiad dla KAI:

*

Prezydenckiej inicjatywy nie da się uzasadnić w świetle pkt. 73 encykliki „Evangelium vitae”

Zobacz analizę bp. dr. hab. Józefa Wróbla SCJ, prof. KUL:

*

Prezydencka propozycja wprowadzenia do prawa tzw. przesłanki letalnej uderza w podstawowe prawa człowieka

Zobacz:

*

Nie możemy jako społeczność uniwersytecka zgadzać się na zabijanie kogokolwiek, w tym najbardziej bezbronnych i niewinnych dzieci

*

Choćby cały świat chciał aborcji, Kościół nigdy jej nie zaakceptuje. Zawsze tak było i zawsze tak będzie

Zobacz:

*

Jak systemowo wspierać osoby z niepełnosprawnościami? Raport Instytutu Ordo Iuris

Zobacz:

*

Człowiek różni się istotowo od pozostałego świata stworzeń żyjących, m.in. tym, że posiada duszę nieśmiertelną z jej duchowymi władzami: rozumem i wolną wolą

„Współczesna walka z poczętym, a nienarodzonym dzieckiem jest owocem – jakby powiedział Georg W. F. Hegel w Fenomenologii ducha – ‚lekkomyślności i nudy podkopujące istniejącą rzeczywistość’. Jest także owocem posthumanizmu, który głosi, że człowiek takim jakim go znamy dotychczas, jest mało wartościowy i w gruncie rzeczy banalny. Gdy rozum nie szuka już prawdy, a wolna wola nie podażą za dobrem, człowiek ucieka w świat iluzji o swojej wszechmocy i samowystarczalności mniemając, że jest w nim jeszcze coś wart, pocieszając się hardością, którą bierze za odwagę, zarozumiałością, która stwarza mu pozory mądrości, cynizmem, który staje się jego moralnością.

Gdy człowiek rezygnuje z poszukiwania prawdy i myślenia według wartości – wtedy pojawia się głupota, będąca głębokim problem filozoficznym i egzystencjalnym. Jej przejawem jest m.in. walka z faktami i postępowanie wbrew logice oraz wszelkiej racjonalności. Głupota – jak zauważa ks. M. Heller w Moralności myślenia – to ma do siebie, że nie milczy, ale wprost przeciwnie mówi wiele i głośno, powiększając sumę bezsensu we Wszechświecie”.*

* Fragmenty artykułu ks. Mariusza Sztaby: Zabijanie nienarodzonych w kontekście prawdy i wolności, niedziela.pl, 27.11.2020.

*

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w programie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam

„Prawo oparte na kłamstwie, manipulacji jest i pozostanie bezprawiem. Nie ma prawa do aborcji, jest bezprawne roszczenie do zabijania nienarodzonych” – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w felietonie „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

Cały program z 27.11.2020 można odtworzyć [tutaj].

*

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. aborcji w Polsce

9.5._Oswiadczenie_Przewodniczacego_KEP_02-12-2020

Zobacz:

*

Ks. prof. Marek Chmielewski w rozmowie z TV Trwam

Zobacz:

*

Aborcja jest barbarzyńską zbrodnią na niewinnych

Zobacz:

*

Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

*

Michał Wójcik, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wiceszef Solidarnej Polski, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

O. dr Filip Buczyński OFM, założyciel i prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, w rozmowie z TV Trwam

Zobacz:

*

Nadużycia w zakresie posługiwania się przesłanką eugeniczną. Audyt w polskich szpitalach

Zobacz:

*

Hospicjum perinatalne – polski model

Polski model hospicjum perinatalnego, nazywany też perinatalną opieką paliatywną, został wprowadzony przez prof. dr hab. n. med. Joannę Szymkiewicz-Dangel i dr. hab. n. med. Tomasza Dangla. W odróżnieniu od wewnątrzszpitalnego modelu zapoczątkowanego w USA, od początku opierał się na współpracy między diagnostyką prenatalną a hospicjum domowym dla dzieci.

Zobacz:

*

Prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel, specjalista w zakresie pediatrii, kardiologii dziecięcej oraz perinatologii, w rozmowie z TV Trwam

Zobacz:

*

Raport Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Zobacz:

*

List Stałego Komitetu COMECE, skierowany do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, dotyczący rezolucji Parlamentu Europejskiego

9.6._List_Stalego_Komitetu_COMECE_22-02-2021

Zobacz:

*

Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, kierownik Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej w INPA UKSW, były sekretarz generalny COMECE, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

„Nie zabijaj!”. Kochaj! Broń! Strzeż! Pomagaj! – bo w ten sposób bronisz i strzeżesz również swojego człowieczeństwa…

Zobacz:

*

O konieczności zaprzestania badań i eksperymentów na komórkach i tkankach dzieci nienarodzonych oraz o pilnej potrzebie bezkompromisowej postawy obrońców życia mówią członkowie włoskiego stowarzyszenia Pro Vita & Famiglia

Zobacz:

*

Jest szansa na obalenie wyroku Roe vs Wade!

Zobacz:

*

Nielegalny proceder

Zobacz:

*

Zbrodnie, które popełniamy na tych maleńkich ludziach, potwierdzają ich człowieczeństwo…

Zobacz:

*

Wywiad z dr n. med. Dorotą Łucją Jarczewską

Zobacz:

Warto przeczytać!

*

31 maja – Dzień modlitwy przebłagalnej

za zabijanie nienarodzonych dzieci i wykorzystywanie ich ciał do eksperymentów medycznych

Zobacz:

*

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w rozmowie na temat aborcji i „praw człowieka” na antenie Polskiego Radia 24

Zobacz:

*

Okrutna rzeczywistość aborcji

Zobacz:

*

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na temat rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. prawa do aborcji jako prawa człowieka

9.7._Oswiadczenie_Przewodniczacego_KEP_22-06-2021

Zobacz:

*

Dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris, w programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam

Zobacz:

*

Przewodniczący Episkopatu na Twitterze:

„Wyrażam głęboki smutek po rezolucji Europarlamentu, w której wzywa się do zapewnienia możliwości zabijania dzieci nienarodzonych. Kultura życia, o jakiej myśleli Ojcowie Założyciele UE przeradza się w kulturę śmierci i wykluczenia, a ideologia bierze górę nad rozumem”.

8:12 PM · 24 cze 2021

*

Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Przewodniczący Episkopatu: rezolucja Parlamentu Europejskiego narusza prawo do życia

Zobacz homilię:

*

Wywiad z prof. Giuseppe Noia, znanym i cenionym włoskim ginekologiem-położnikiem, który wraz z zespołem specjalistów leczy dzieci z wadami rozwojowymi, zwłaszcza z wadami letalnymi

Zobacz:

*

Students for Life Action wzywają do usunięcia dr. Anthony’ego Fauciego

Zobacz:

*

Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, w audycji ,,Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

*

Ofiary z dzieci trwają. Zmieniły się tylko trochę bożki, przed którymi są składane

Zobacz:

*

O. Maksymilian Kolbe miał zaledwie 47 lat, gdy oddał życie za współwięźnia w Oświęcimiu. Miało to miejsce 80 lat temu, 14 sierpnia

Zobacz:

*

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

9.8._List_otwarty_do_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej_27-08-2021

Zobacz:

*

Wojciech Zięba, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, w audycji ,,Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w rozmowie z TV Trwam

Zobacz:

*

W trosce o wolność sumienia

9.9._Wspolne_stanowisko_zawodow_medycznych_Zakopane_04-09-2021

Zobacz:

*

Barbarzyńskie praktyki na Uniwersytecie w Pittsburghu

Zobacz:

*

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka apeluje do Rzecznika Praw Obywatelskich o to, by stanął on po stronie nienarodzonych dzieci

Zobacz:

*

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w programie z cyklu ,,Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam 

Zobacz:

*

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w programie z cyklu ,,Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam

Zobacz:

*

22 października – rocznica historycznego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Zobacz:

*

Wyrok Sądu Najwyższego, wydany w rocznicę wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020, potwierdził legalność działań osób stojących w obronie dzieci nienarodzonych

Zobacz:

*

Prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk z Instytutu Historii PAN, w programie ,,Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam

Zobacz:

Warto przeczytać!

Książki o. prof. Zdzisława Józefa Kijasa OFMConv, relatora procesu beatyfikacyjnego kard. Stefana Wyszyńskiego:

 • Kijas Z.J., Wyszyński : 40 spojrzeń, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2021.
 • Kijas Z.J., Wyszyński : narodziny nowego człowieka, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2021.

*

Wojciech Zięba, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, w audycji ,,Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

*

Orędzie na uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

9.10_Oredzie_abp._Andrzeja_Dziegi_31-10-2021

Zobacz:

*

Stanowisko prawników, lekarzy i naukowców ws. obowiązujących w Polsce standardów ochrony życia

Zobacz:

*

Projekt ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii

Zobacz:

 • Poselski projekt ustawy z 04.11.2021 o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii   [tutaj].

*

Faktów nie chcą przyjąć do wiadomości

Zobacz:

*

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski wobec eskalacji napięć na granicy polsko-białoruskiej

9.11._Komunikat_Przewodniczacego_KEP_10-11-2021

Zobacz:

*

Apel o wznowienie modlitwy śpiewem Suplikacji

9.12._Apel_o_wznowienie_modlitwy_spiewem_Suplikacji-13-11-2021

Zobacz:

*

Stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich wobec rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. przepisów polskiego prawa odnoszącego się do aborcji

Zobacz:

*

Instytut Ordo Iuris postuluje wprowadzenie do standardów opieki okołoporodowej badań genetycznych w celu ustalenia płci dzieci martwo urodzonych na wczesnym etapie ciąży

Zobacz:

*

Amerykański Sąd Najwyższy ponownie rozpatrzy precedens Roe vs. Wade

Zobacz:

*

Pro-life jest pro-naukowe

Zobacz:

*

2 grudnia Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy ,,Stop aborcji”, przewidujący przywrócenie pełnej ochrony życia dzieci na prenatalnym etapie rozwoju

Instytut Ordo Iuris przedstawił opinię prawną, w której wskazuje, że projekt zasługiwał na skierowanie do dalszych prac.

Zobacz:

*

Projekt prezydenckiej ustawy w sprawie aborcji to powrót do zbrodni eugeniki

Zobacz:

*

W wyniku nacisku mordowane są zarówno zdrowe, jak i chore nienarodzone dzieci

Zobacz:

*

Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Stanowisko Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych w sprawie tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych

9.13._Stanowisko_Zespolu_Ekspertow_KEP_ds._Bioetycznych_w_sprawie_tworzenia_hybryd_ludzko-zwierzecych_28-10-2019

Zobacz:

*

Stanowisko Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych w sprawie badań nad ludzko-zwierzęcymi organizmami

9.14._Stanowisko_Zespolu_Konferencji_Episkopatu_Polski_ds._Bioetycznych_w_sprawie_badan_nad_ludzko-zwierzecymi_organizmami_28-01-2022

Zobacz:

*

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

*

Wywiad z ks. bp. Józefem Wróblem SCJ, przewodniczącym Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

Zobacz:

*

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich domaga się zaprzestania finansowania in vitro ze środków publicznych

9.15._Oswiadczenie_ZG_KSLP_05-02-2022

Zobacz:

 • Oświadczenie Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich z 05.02.2022 [tutaj].

*

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik i psycholog, w rozmowie z TV Trwam

Zobacz:

*

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę

9.16._Apel_Przewodniczacego_KEP_24-02-2022

Zobacz:

*

Noc walki o błogosławieństwo dla Polski

Zobacz:

*

2 marca -Dzień postu i modlitwy w intencji pokoju

9.17._Fot_via_episkopat.pl_23-02-2022

*

POLSKA CHRONI ŻYCIE!

Zobacz:

*

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z prośbą Ojca Świętego Franciszka

9.18._Apel_Przewodniczacego_KEP_18-03-2022

Zobacz:

*

Przesłanie 42. Pielgrzymki Obrońców Życia Człowieka
Jasna Góra 19 marca 2022 r.

*

Dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

AKT POŚWIĘCENIA

NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

25.03.2022

*

25 marca – Dzień Świętości Życia

Zobacz:

*

„Tyl­ko po­dej­mu­jąc ra­dy­kal­ny pro­gram od­no­wy mo­ral­nej, któ­rej waż­nym ele­men­tem jest uzna­nie pra­wa do ży­cia wszyst­kich lu­dzi bez wy­jąt­ku, mo­że­my po­wstrzy­mać po­twor­no­ści woj­ny i roz­la­nie się jej na ca­ły świat”

Zobacz:

*

Dramatyczne odkrycie na Uniwersytecie Waszyngtońskim

Zobacz:

*

O. dr Krzysztof Niewiadomski OFMCap, opiekun duchowy klubów pro-life, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Żądają śmierci dla dzieci

Zobacz:

*

Przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich FIPC spotkali się z Ojcem Świętym Franciszkiem. Polskę reprezentowała dr Małgorzata Prusak

Zobacz:

Dr Małgorzata Prusak – dr teologii, mgr farmacji, prezes zarządu Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski, członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych.

*

Rocznica urodzin Stanisławy Leszczyńskiej, położnej-więźnia w kobiecym obozie koncentracyjnym Oświęcim-Brzezinka

Zobacz:

 • Sługa Boża Stanisława Leszczyńska [1986-1974] [tutaj].

Warto przeczytać!

 • Leszczyńska S., Nie, nigdy! Nie wolno zabijać dzieci, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1991.

*

Wywiad z dr. Marcinem Romanowskim, wiceministrem sprawiedliwości

Zobacz:

*

Wywiad z Katie Yoder, dziennikarką z Catholic News Agency

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Modlitwa różańcowa w intencji pokoju na świecie

Zobacz:

*

Madonna z Dzieciątkiem

Zobacz:

*

Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życie i Rodzina w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja

Zobacz:

*

Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny, w programie „Polski punkt widzenia” w TV Trwam

Zobacz:

*

Każdy powinien zdawać sobie w pełni sprawę, kogo i jaki program dla Polski popiera!

Zobacz:

*

Implikacje normatywne godności nienarodzonego dziecka i jego rodziców

Zobacz:

*

Nienawiść i agresja będą karane

Zobacz:

*

O przygotowaniu do sakramentu małżeństwa i całego życia małżeńskiego

Zobacz:

*

Okolicznościowe oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

9.19._Jubileusz_PFROZ_21-06-2022

*

Radio Maryja na Twitterze:

„USA: Sąd Najwyższy unieważnił wyrok Roe vs. Wade. Tzw. aborcja nie jest już konstytucyjnym prawem w Stanach Zjednoczonych.

6:57 PM · 24 cze 2022

*

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik i psycholog z Fundacji Grupa Proelio, w programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam

Zobacz:

*

Ochrona i obrona życia ludzkiego jest sprawą o szerokim znaczeniu społecznym

Zobacz:

*

Amerykański Sąd Najwyższy stwierdził, że konstytucyjne prawo do aborcji nie istnieje

Zobacz:

*

Prawo wpływa na myślenie ludzi o aborcji

Zobacz:

*

Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Decyzja Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, która znosi powszechne prawo do aborcji, może być impulsem dla krajów europejskich

Zobacz:

*

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Komunikat NFZ

dotyczący perinatalnej opieki paliatywnej

z 06.07.2022

*

Stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich wobec proaborcyjnej Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 7.07.2022

Zobacz:

*

Polacy apelują do prezydenta, aby wycofał się z projektu zezwalającego na aborcję

Zobacz:

*

Obowiązek chrześcijański i powinność moralna rodziny dziecka utraconego

Zobacz:

*

Ewa Kowalewska, prezes Human Life International – Polska, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Orędzie papieża Franciszka na II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

Zobacz:

*

Narodowa modlitwa za Polskę

Zobacz:

Więcej:

*

Błagalna prośba o pokój na świecie i błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny

Zobacz:

*

Sebastian Karczewski, redaktor naczelny miesięcznika „Non Possumus. Imperatyw”, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Największy problem współczesnego świata

Zobacz:

Warto przeczytać!

 • Schooyans M., Aborcja a polityka, tłum. K. Deryło, Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL, 1991.
 • Schooyans M., Ukryte oblicze ONZ, tłum. M. Zawadzki, Toruń: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, 2002.

O. prof. Michel Schooyans SJ [06.07.1930-03.05.2022] – belgijski jezuita, filozof i teolog; był profesorem filozofii polityki oraz profesorem teologii moralnej na katolickich uniwersytetach w São Paulo i w Louvain; był członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny, Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, Królewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Brukseli, Instytutu Demografii Politycznej w Paryżu i Instytutu Badań nad Populacją w Waszyngtonie; autor licznych publikacji, w tym około 20 książek, m.in. L’avortement: enjeux politiques i La face cachée de l’ONU.

*

Dziesięciokrotny spadek liczby tzw. aborcji w Polsce po wprowadzeniu przepisów pro-life

Zobacz:

*

Dr hab. Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił odrzucenie pięciu pierwszych skarg polskich aktywistek aborcyjnych, które dążą do obalenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020

Zobacz:

*

Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Apel w sprawie śpiewu Suplikacji

9.20._1660221797_10-08-2022

Zobacz:

*

Podstawy prawne przeciwdziałania aborcji farmakologicznej

Zobacz:

*

Demograficzne samobójstwo

Zobacz:

*

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945

9.21._Oswiadczenie_Przewodniczacego_Konferencji_Episkopatu_Polski_03-09-2022

Zobacz:

*

List Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego ws. zapłodnienia pozaustrojowego

Zobacz:

Całe oświadczenie można przeczytać [tutaj].

*

Haniebne milczenie Polski ws. zabijania nienarodzonych dzieci

Zobacz:

*

Ewa Kowalewska, prezes Human Life International – Polska, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Ujmowanie aborcji w kategorii praw człowieka jest pomyłką

Zobacz:

*

Mateusz Wagemann, wicewojewoda zachodniopomorski, radca prawny, pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej „W obronie chrześcijan”, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

Więcej:

 • Obywatelski projekt ustawy „W obronie chrześcijan” [tutaj].

*

Zawsze przy mnie stój!

9.22._zawsze-przy-mnie-stoj_23-09-2022

Źródło: naszdziennik.pl

*

Marsz dla Męczenników

Zobacz:

*

Aktualizacja: 25.09.2022